Algemene voorwaarden Project-21

 

Artikel 1 Algemeen
1.1. Definities:
a. Project-21 te Cothen (handelsnaam van Sandy van Schaik): de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64258254 gevestigd aan
Mgr. Le Blancstraat 21, 3945 BV Cothen
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Project-21 een overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Project-21.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met
Project-21. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Project-21 en
de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 2 Uitvoering van de opdracht
2.1. Project-21 draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen
eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.
2.2. Project-21 heeft het recht werkzaamheden door derden te laten verrichten wanneer dit een goede uitvoering
van de overeenkomst vereist.
Artikel 3 Levertijd
3.1. De door Project-21 opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Project-21 een schriftelijke of elektronische
bevestiging heeft ontvangen.
Artikel 4 Verkregen informatie en documenten
4.1 De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn
eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de priv sfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan
deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.
Artikel 5 Prijs
5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of
in reclame-uitingen) kunnen door Project-21 te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt
de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.
Artikel 6 Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Project-21 op de factuur aan te
geven wijze.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele
voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat Project-21 gemachtigd heeft om namens Project-21 alle
correspondentie betrekking hebbende op deze overeenkomst te voeren en alle in dit verband passend lijkende
incassomaatregelen te treffen.
6.4. Wanneer opdrachtgever besluit dat de bruiloft niet doorgaat, blijft de vordering van
Project-21 te Cothen op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige
betaling van de factuur van Project-21.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. Project-21 kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en
documenten. Project-21 is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is
ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Project-21
geleverde dienst(en).
7.2. Project-21 is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en
documenten. Project-21 t biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of
bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Project-21 aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Project-21 worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze
gegevens niet verstrekt, dan is Project-21 niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de
voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Project-21 zijn verstrekt, heeft Project-21
het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4. Project-21 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Project-21 is uitgegaan van de
door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor
Project-21 kenbaar behoorde te zijn.
7.5. Project-21 is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien Project-21 desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten
hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid
voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens Project-21 dienen binnen 30 dagen na hun ontstaan gemeld te worden bij Project-21.
7.8. Indien de geschatte reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan € 500,- bedragen, zal de expertise op
kosten van de opdrachtgever worden uitgevoerd door een door Project-21 aangewezen schadebureau. De
opdrachtgever heeft het recht een eigen of contra-expertise uit te voeren, maar dient Project-21 daarvan, binnen
8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld, schriftelijk op de hoogte te stellen. Na ommekomst van de termijn
van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van de beschadigde materialen.
7.9. De door Project-21 gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan de beschadigde materialen
komen voor rekening van de opdrachtgever.
7.9.1. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal of verduistering van spullen dient de dagwaarde de spullen
volgens de op dat moment geldende prijslijst aan Project-21 te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht
van Project-21 tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting.
7.9.2. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren
gaan van spullen is de opdrachtgever niettemin gehouden de kosten op grond van de op dat moment geldende
prijslijst verschuldigde bedragen te betalen alsof de spullen niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan,
gestolen, verduisterd of verloren zijn gegaan.
Artikel 8 Overmacht
8.1. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Project-21 geen invloed op heeft of
redelijkerwijs kan hebben.
8.2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Project-21 opgeschort. Indien de
periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Project-21 niet mogelijk is, langer duurt dan
3 maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in
dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
8.3. Indien Project-21 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of
slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Project-21 gerechtigd het reeds geleverde c.q. het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract.
8.4. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door
omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst en die buiten de
invloedssfeer van Project-21 liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van
leveranciers vanProject-21, brand, hoge waters noden, extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades
en werkonderbrekingen.
Artikel 9 Klachtenregeling
9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Project-21
kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te
vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Project-21 de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen,
tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de
opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de
overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Project-21 worden
aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil.
Artikel 10 Diversen
10.1. Project-21 is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surs ance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert,
is Project-21 gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.3. Project-21 is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking
krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Project-21 tot mededeling verplicht.
10.4. Project-21 heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die
toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te
vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat Project-21 de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Project-21 is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands
recht.
Artikel 11 verhuur ondergronden en/of accessoires
11.1. De opdrachtgever zorgt in geval van huur van ondergronden en/of accessoires van Project-21 voor het
juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die ondergronden en/of
accessoires. De duur van de huur van ondergronden en/of accessoires is vastgelegd in de
opdrachtovereenkomst.
11.2. Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de ondergronden en/of accessoires beschadigen of gestolen
worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.
11.3. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico
van de opdrachtgever.
11.4. De opdrachtgever heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering
te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q. onderzoeken. Indien de
opdrachtgever dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder
op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de
overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na
ingebruikname worden niet geaccepteerd.
11.5. Het is de opdrachtgever verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan
een derde ter beschikking te stellen ook is het de opdrachtgever verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te
demonteren of te repareren.
11.6. Het gehuurde wordt door de opdrachtgever retour gebracht op het adres van Project-21 of Project-21 haalt
bij einde gebruik de ondergronden/accessoires op op het adres, gelijk aan het afleveradres. De huurperiode
eindigt in dit geval nadat Project-21 het gehuurde heeft gecontroleerd en goedgekeurd. Het eindigen van de
huurperiode laat onverlet dat opdrachtgever voor het gehuurde aansprakelijk blijft totdat het gehuurde weer in het
bezit van Project-21 is.
11.7. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in het voorafgaande lid, blijft de
huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door Project-21, ongeacht
het verdere recht van Project-21 op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde.
11.8. Het gehuurde dient door de opdrachtgever op het opgegeven adres op het afgesproken tijdstip gereed te
staan voor vervoer op de begane grond (tenzij anders afgesproken) op een locatie die bereikbaar is vanaf een
voor het doorgaande verkeer openstaande openbare weg.
11.9. De opdrachtgever is tot aan het moment dat het gehuurde weer door Project-21 in ontvangst is genomen
aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering,
diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
11.9.1. De opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor alle door Project-21 gemaakte reparatie- en
reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan Project-21 wordt teruggegeven,
onverminderd het recht van Project-21 tot vordering van huurderving.
11.9.2. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na
ontdekking onverwijld aan Project-21 schriftelijk te worden medegedeeld.
11.9.3. De opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het
gehuurde.
11.9.4. Opdrachtgever vrijwaart Project-21 volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband
houdende met het gebruik van het gehuurde.
11.9.7. Het gehuurde is door Project-21 niet verzekerd, tenzij anders vermeld op voorzijde verhuurcontract.
Opdrachtgever dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade
als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.
Artikel 12 Opzegging/intrekking opdracht
12.1. De opdracht kan tussentijds worden opgezegd tot 14 dagen voor uitvoering van de opdracht. Zonder dat er
sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging
dient schriftelijk (inclusief op elektronische wijze, zoals e-mail) met vermelding van reden van opzegging.
12.2. Indien opdrachtgever de opdracht intrekt binnen 14 dagen voor de uitvoering zal Project-21 het gehele
offerte tarief in rekening brengen.
Artikel 13 Offertes
13.1. Alle offertes en aanbiedingen van Project-21 zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
13.2. Project-21 kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
13.3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
opgenomen aanbod dan is Project-21 daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Project-21 anders aangeeft.
13.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Project-21 niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige orders.
Artikel 14 Recht
14.1. Op alle overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederland recht van
toepassing.