PRIVACYWET 

Contactgegevens:
Project-21
Mgr. Le Blancstraat 21
3945 BV Cothen
www.project-21.nl
sandy@project-21.nl
06-49992293

Persoonsgegevens die wij verwerken
Project-21 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, ip adres daarnaast bewaren we foto’s van uw woning of bedrijfspand indien we die gemaakt hebben.
Geen van deze gegevens worden met derden gedeeld tenzij de wet daartoe verplicht.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Project-21 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Met u te kunnen communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Project-21 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Heeft u alleen informatie aangevraagd dan bewaard Project-21 deze gegevens alleen tijdens het communicatie traject.

Geautomatiseerde besluitvorming
Project-21 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Project-21) tussen zit.
Project-21 verzameld op haar website persoonsgegevens die door bezoekers zelf zijn verstrekt er wordt ook gebruik gemaakt van cookies en web statistieken.
Gegevens die door middel van de website bij ons worden verwerkt verwerken wij uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn opgeven.
Bij het invullen en verzenden van het contact formulier worden de ingevulde gegevens naar een e-mailadres van Project-21 verstuurd, en verder niet opgeslagen. Bij het bezoeken van de website leggen wij het opgevraagde adres, uw IP-nummer, browsertype en versie vast. Zo kunnen wij controleren of de site goed functioneert en beveiligd is.
Project-21 gebruikt google analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen om de website te kunnen verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Project-21 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een bewaartermijnen van maximaal 2 jaar enkel en alleen te om te voldoen aan de wettelijke verplichting. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Project-21 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij en verwerkingsovereenkomst.

Cookies
Project-21 gebruikt cookies om de site correct te laten functioneren. De cookies worden gebruikt om toegangsrechten voor bezoekers te controleren en onthouden en ervoor te zorgen dat de juiste gegevens worden getoond.

Uw kunt zich afmelden voor cookies door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Project-21 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sandy@project-21.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Project-21 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Project-21 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sandy@project-21.nl.